פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ירדו מחקקים" - השרים מבני מכיר בן מנשה ירדו בהמלחמה ההיא עם סיסרא ומזבולון ירדו כולם ואף הסופרים עם שאינם מלומדי מלחמה

"אחריך" - כאלו תדבר לאפרים ותאמר אחר מלחמת יהושוע אשר יצא ממך יבוא שאול הבא מבנימין וילחם בעמלק ברוב עם אשר יבאו עמו ממך אתה ישראל וכמו שכתוב (שמואל א טו ד) ויפקדם וגו' מאתים אלף

"בעמלק" - מאז נלחם הוא בעמלק והחלישם כמו שכתוב (שמות יז יג) ויחלש יהושוע את עמלק

"מני אפרים" - מן שבט אפרים ושרשם והוא יהושוע נשיאם

מצודת ציון

"מני" - מן והיו"ד נוספת

"בעממיך" - מלשון עם

"מושכים" - כי הכתיבה עשויה במשיכת הקולמוס

"בשבט" - רצה לומר קולמוס