קטע:מצודות על שופטים ה יג

מצודת דוד

"ה' ירד לי" - ה' יתן לי ממשלה בגבורי הגוים וכפל הדבר במלות שונות

"אז" - כאשר יתחזק השיר ותתגבר התשועה אז הנשאר מישראל למשול באדירי עם הם הגוים החזקים

מצודת ציון

"ירד" - ענין ממשלה כמו (תהלים קי ב)רדה בקרב אויבך

"שריד" - שיור כמו (ירמיהו מב יז)שריד ופליט

"לאדירים" - כמו באדירים למ"ד במקום הבי"ת וכן (ויקרא כז ז) ונפלו לפניכם לחרב ומשפטו בחרב