קטע:מצודות על שופטים ה ה

מצודת דוד

"זה סיני" - כמו זה הר סיני שנאמר בו (שמות יט טז) ויחרד כל ההר כמו כן חרדו כולם מפחד ה' הנלחם לישראל

"הרים נזלו" - מגודל הרעדה ונטפו זיעה

מצודת ציון

"נזלו" - ענין נטיפה כמו (במדבר כד ז)יזל מים מדליו