מצודות על שופטים ד כא


מצודת דוד

"והוא נרדם" - רצה לומר על שהיה נרדם משתיית החלב ועיף על כי נס ברגליו ולזה מת מיד

"בלאט" - לבל יעור משנתו

"ותצנח בארץ" - הכתה במקבת על היתד עד שחלף רקתו ונתחב בארץ

"יתד האהל" - היתד העשוי לתקוע בארץ עם שפולי האהל

מצודת ציון

"יתד" - מסמר

"המקבת" - שם כלי ובו מכין ביתד לנעצו בארץ וכן (ישעיהו מד יב) ובמקבות יצרהו

"בלאט" - בהסתר ובחשאי כמו (רות ג ז)ותבא בלט ותגל מרגלותיו

"ותתקע" - נעצה ותחבה

"ברקתו" - הוא צד גובה הפנים וכן (שיר השירים ד ג)כפלח הרמון רקתך ונקראת כך למיעוט הבשר שבה כמו (בראשית מא יט)ורקות בשר

"ותצנח" - ענין נעיצה כמו (לעיל א יד) ותצנח מעל החמור

"נרדם" - מלשון תרדמה ושינה

"ויעף" - ענין יגיעה