מצודות על שופטים ד יט


מצודת דוד

"ותכסהו" - כי בעת השקתו נגלה כסויו וחזרה לכסותו

"נאד החלב" - השקתו חלב כי מביא תרדמה

מצודת ציון

"צמתי" - מלשון צמאון

"נאד" - שם כלי מה