קטע:מצודות על שופטים ג יט

מצודת דוד

"ויצאו" - בשמעם דבר המלך יצאו מעצמם

"ויאמר הס" - כאומר אם דבר סתר הוא בפני בני עמך שתוק ולא תדבר באזני העומדים מבני עמי

"את הגלגל" - אצל הגלגל

"דבר סתר" - רצה לומר לזה לא דברתי עמך בהיות פה נושאי המנחה

"והוא שב" - עשה עצמו כשוכח דבר מה

מצודת ציון

"הפסילים" - מקום שמחליקים שם פני האבנים כמו (שם שם לב) ויפסלו בוני שלמה

"הס" - ענין שתיקה כמו (במדבר יג ל)ויהס כלב

"מעליו" - מאצלו