קטע:מצודות על שופטים ב ג

מצודת דוד

"למוקש" - כי תהיו תועים אחריהם ובזה תכשלו להיות נמסרי ביד האויב

"וגם אמרתי" - רצה לומר כמו שעשיתם אתם אעשה כן גם אני ואמרתי עתה שלא תספיק בידכם לגרשם אף אם תרצו לגרשם מעתה

מצודת ציון

"וצדים" - לשון צדיה ורצונו לומר לצודד נפשות