קטע:מצודות על צפניה ג יב

מצודת דוד

"עם עני ודל" - ר"ל הנשארים יהיו נכנעים כעני ודל ויחסו בשם ה'

מצודת ציון

"עני ודל" - ר"ל מוכנע כעני ודל

"וחסו" - ענין בטחון