קטע:מצודות על צפניה ג יא

מצודת דוד

"בהר קדשי" - ר"ל היושבת בהר קדשי היא ירושלים

"לגבהה עוד" - להתגאות עוד

"לא תבושי" - לא תסבול בושה בעבור כל רוע העלילות והמעשים אשר פשעת בי מאז

"אסיר מקרבך" - ר"ל עוד לא ימצא מי בך שישמח ויתפאר בגאותו ולכן לא תבוש עוד כי בעבור זה תלך העון ואין לו

מצודת ציון

"עלילותיך" - מעשיך

"עליזי" - ענין שמחה