קטע:מצודות על צפניה ג ד

מצודת דוד

"כהניה" - כהני המקדש חללו את הקודש ומבזין אותו

"חמסו תורה" - הסירו את התורה ולא למדוה את העם ועל הכהן ללמד כמ"ש כי שפתי כהן וגו' תורה יבקשו מפיהו (מלאכי א)

"נביאיה פוחזים" - נביאי הבעל המה קלי הדעת ואנשי בוגד

מצודת ציון

"פוחזים" - קלי הדעת וכן אנשים ריקים ופוחזים (שופטים ט)

"בוגדות" - מלשון בוגד

"חללו" - ענין בזיון

"חמסו" - ענין הסרה כמו ויחמוס כגן שכו (איכה ב)