קטע:מצודות על צפניה א ח

מצודת דוד

"מלבוש נכרי" - דרך החשובים היה ללבוש מלבוש שהוא זר ומשונה ממלבושי יתר העם

"ופקדתי" - אשגיח להביא גמול על השרים וגו'

מצודת ציון

"ופקדתי" - ענין השגחה

"נכרי" - ענין זרות