קטע:מצודות על צפניה א ה

מצודת דוד

"והנשבעים במלכם" - הם האנשים שאינם משתחוים לא לה' ולא לצבא השמים שאין להם אמונה כלל וכאשר ישבעו נשבעים במלכם כי לבד ממנו יראו ויפחדו וגם המה יאספו

"על הגגות" - דרכם היה לעלות על הגגות להשתחות שמה לצבא השמים

"ואת המשתחוים וגו'" - ר"ל גם הצדיקים יכרתו