קטע:מצודות על עמוס ט ד

מצודת דוד

"ושמתי וגו'" - אשגיח עליהם לעשות עמהם רע ולא לעשות עמהם טובה

"משם" - ממקום שילכו אצוה את החרב להרגם ר"ל לא יועיל להם ההכנעה כי עכ"ז יהרגום העכו"ם בארצות גלותם

"ואם ילכו בשבי" - ר"ל אם יכנעו לפני העכו"ם וימסרו עצמם בשבי למען ירחמו עליהם