קטע:מצודות על עמוס ז יד

מצודת דוד

"כי בוקר אנכי" - אני בעל בקר ואינני צריך לשכר ואני כל היום מערבב שקמים עם דברים אחרים למאכל הבקרים ואין אני עוסק בהכנת הנבואה ולמודה

"ולא בן נביא אנכי" - וכאומר ולא ראיתי ג"כ מאבי קבלת שכר נבואה והוא ענין מליצה והרחבה

"לא נביא אנכי" - ר"ל אני לא הכנתי עצמי לנבואה ולא נתעסקתי בלמודה לשתחשוב שאני מקבל שכר על הנבואה ובעבור השכר הכנתי עצמי לה

מצודת ציון

"בוקר" - מל' בקר

"ובולס" - ענין בלילה וערבוב ובדרז"ל שכן עני אוכל פתו מעיסה בלוסה (שבת עו)

"שקמים" - שם מין ממיני התאנים וכן ושקמותם בחנמל (תהלים ע"ח)