מצודות על עמוס ו ו


מצודת דוד

"וראשית" - במיטב השמנים ישמחו בשרם להתענג

"ולא נחלו" - אינם חולים בכאב הלב להצטער על השבר המיועד לבוא על יוסף ונקראו כל ישראל ע"ש יוסף לפי שהוא כלכלם במצרים

"במזרקי יין" - לא שתו בכוסות כ"א במזרקים בני מדה מרובה

מצודת ציון

"במזרקי" - אגן גדול כמו מזרק אחד כסף (במדבר ז)

"וראשית" - ענין מיטב ומבחר

"ימשחו" - מל' משיחה וסיכה

"נחלו" - מל' חולי