קטע:מצודות על עמוס ו א

מצודת דוד

"נקובי" - מתחלה היו נקובים בשם שהם העם המשובחים שבכל העכו"ם במשפט הנהגת דרכם עתה באו כל בית ישראל לכללם לאחוז במשפטי הנהגת דרכם

"הוי השאננים" - הוי על אלו היושבים שאנן בציון ועל אלו היושבים בטח בהר שומרון

מצודת ציון

"השאנני'" - ענין השקט ומנוחה כמו שאנן מואב (ירמיהו מח)

"נקובי" - כן יאמר על הפרשת השם כמו נקבו בשמות (במדבר א)

"ראשית" - ענין מיטב ומבחר כמו ראשי' גבורתם (בירמיהו מט)