קטע:מצודות על עמוס ד ב

מצודת דוד

"ואחריתכן" - בניכן ובנותיכם יביאו בספינות העשויות בתמונת קדרה שמביאים בהן הדגים ואינן עשויות להוליך בהן אנשים והאויב לא יחוש עליהם ויביאם בהם

"ונשא אתכם" - האויב ישא ויביא אתכם באניות קטנות עשויות בתמונת צנה והדרך להוליך בהן השפחות לא נשים מכובדות

"בקדשו" - בקדושתו

מצודת ציון

"ונשא" - מל' משא וסבל

"בצנות" - צנה הוא המגן כמו צנה וסוחרה (תהלים צא) ור"ל אניות בדמות צנות

"ואחריתכן" - כן יקראו הבנים והבנות הנשארים אחרי מות האדם וכן ולא לאחריתו (דנייאל יא)

"בסירות" - מל' סיר והוא כעין קדרה כמו סיר הבשר (שמות טז)

"דוגה" - מל' דגים