קטע:מצודות על עזרא ט ג

מצודת דוד

"קרעתי וגו'" - מגודל הצער בעבור המעל הזה

"משומם" - משותק ונאלם כדרך המצטער

מצודת ציון

"ומעילי" - הוא מין מלבוש עליון

"ואמרטה" - ענין תלישה כמו ואיש כי ימרט ראשו (ויקרא י"ג)

"משומם" - משותק ונאלם כמו משמים בתוכם (יחזקאל ג')