קטע:מצודות על עזרא ד יב

מצודת דוד

"ידיע להוא" - ידוע יהיה למלך אשר היהודים אשר עלו מעמך לבוא אלינו הנה באו לירושלים

"קריתא" - העיר המורדת והרעה המה בונים והחומות רוצים לגמור ולכלות והיסודות יקשרו ויחברו זה לזה ר"ל מתקנים מקום המקולקל להיות כל היסוד בחבור אחד

מצודת ציון

"ושוריא" - חומות וכן אדלג שור (תהלים י"ח)

"שכלילו" - ענין גמר והשלמה וכן תרגם אונקלוס על ויכלו השמים (בראשית ב')

"ואושיא" - ענין יסוד כמו לאשישי קיר חרשת (ישעיהו ט"ז)

"יחיטו" - מלשון חוט ר"ל יחברו כאלו תפרם בחוט ע"י המחט