פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"מי בכם" - כי הדברים האלה צוה להכריז ושלח בין העובדי כוכבים ולזה אמר מי הנמצא בכם מעם ה' יהיה ה' עמו ובעזרתו

"ויעל וגו'" - ר"ל הרשות נתון ממני לעלות

"הוא האלהים" - פירש לומר שאלהי ישראל הוא האלהים השוכן בירושלים