קטע:מצודות על עזרא א א

מצודת דוד

"ובשנת אחת" - בשנה הראשונה

"לכלות" - לעת כלה הזמן אשר דבר ה' מפי ירמיהו והיא בכלות שבעים שנה מעת שכבש נבוכדנצר את יהויקים בראשונה וכאשר פירשנו בדניאל

"ויעבר קול" - צוה להכריז

"בכל מלכותו" - בכל מדינות מלכותו

"וגם במכתב" - שלח הדברים האלה במכתב

"לאמור" - וכה אמר

מצודת ציון

"העיר" - מלשון התעוררות

"רוח" - רצון כמו הנני נותן בו רוח (מלכים ב יט)

"ויעבר קול" - ענין הכרזה כמו ויעבירו קול במחנה (שמות לו)