קטע:מצודות על עובדיה א טז

מצודת דוד

"והיו כלוא היו" - ר"ל יהיו כלים כאלו לא היו מעולם

"ושתו ולעו" - וכאשר ישתו את הכוס יהיו נשחתים ומבולבלים והוא ענין מליצה ור"ל יהיו מבולבלים מן הפורעניות כאלו שתו כוס משקה המטמטם ומבלבל

"כי כאשר שתיתם" - אל מול יהודה יאמר כמו שאתם שתיתם על הר קדשי מכוס התרעלה כן כל העכו"ם שהרעו לכם ישתו תמיד את כוס התרעלה עד אשר יתמו

מצודת ציון

"ולעו" - ענין השחתה ובלבול וכן על כן דברי לעו (איוב ו)