קטע:מצודות על עובדיה א ט

מצודת דוד

"מקטל" - ר"ל הכריתה תהיה מן ההרג שיעשו בהם ולא שימותו על מטתם

"למען יכרת" - באופן שיכרת איש מאותם שמקום מושבם הוא בהר שעיר ר"ל לא ישאר מהם איש

"וחתו גבוריך תימן" - אתה שמקור מחצבתך מאדום היושבת בדרומה של א"י הנה וישברו במלחמה

מצודת ציון

"וחתו" - ענין שבירה כמו והחתתי את עילם (ירמיהו מט)

"תימן" - הוא אדום היושב בהר שעיר בדרומה של ארץ ישראל

"מקטל" - ענין הרג כמו הן יקטלני (איוב יג)