קטע:מצודות על נחמיה יג כו

מצודת דוד

"על אלה" - בעבור נשים עכו"ם חטא שלמה כי הטו את לבבו לחטוא לה'

"ובגוים הרבים וגו'" - ועם שבכל העכו"ם הרבים לא היה מלך חכם כמוהו והדבר קשה להטות לב חכם אחר דעתו

"ואהוב לאלהיו" - והיה אהוב לה' עד שהמליכו על כל ישראל והיה לו להיות א"כ נזהר מאד לקיים מצות ה'

"גם אותו" - עם כל חכמתו ואהבת ה' אליו לא התחכם להשיב כגמול ונשיו העכו"ם יכלו לו לפתותו להטות לבבו אחר דעתן ולחטוא לה'