קטע:מצודות על נחמיה יג ה

מצודת דוד

"ויעש לו לשכה" - אלישיב עשה ותיקן לטוביה לשכה גדולה בחצר בית ה' רצה לומר פנה לשכה למושבו

"ושם" - בלשכה ההיא היו נותנים בה לפנים קודם שפינה אותה אלישיב להיות לטוביה למושב

"את המנחה" - סולת למנחות

"הלבונה" - הבאה על המנחה ועל לחם הפנים

"והכלים" - כלי בית המקדש

"מצות הלוים" - מה שאנו מצווים לתת ללוים

"והמשוררים והשוערים" - אמר זה להאשים את אלישיב ביותר וכאומר איך מלאה לבו לפנות מצות משרתי ה' להיות מקום פנוי לטוביה העמוני

מצודת ציון

"ויעש" - ענין תקון כמו וימהר לעשות אותו (בראשית י"ח)