מצודות על נחמיה ט לה


מצודת דוד

"במלכותם" - עם שהיה בהם המלוכה ורוב טובה עם כל זה לא עבדוך ולא שבו מדרכיהם הרעים

מצודת ציון

"ממעלליהם" - ממעשיהם כמו עולל לי (איכה א')