קטע:מצודות על נחמיה ט כח

מצודת דוד

"וכנוח להם" - וכאשר היה להם מנוחה מן העובדי כוכבים

"ויזעקוך" - זעקו אליך

"רבות עתים" - רצה לומר לא פעם ולא שתים כי אם בעתים מרובות

מצודת ציון

"וירדו" - ומשלו כמו רדה בקרב אויביך (תהלים ק"י)