מצודות על נחמיה ט כו


מצודת דוד

"וימרו וימרדו" - הוא כפל ענין במ"ש ויורה על גודל המרידה

"העידו בם" - התרו בם כי רוב המתרים מתרים בעדים למען לא יכחש

מצודת ציון

"גום" - גופם כמו גוית שאול (שמואל א ל"א)