מצודות על נחמיה ח יז


מצודת דוד

"וישבו בסוכות" - רצה לומר ישבו בהם בקביעות רב כמו שראוי להיות

"כי לא עשו" - רצה לומר עשו המצוה מן המובחר אשר לא עשו כן מימי יהושוע בן נון והוא הפוך כמו כי לא עשו בני ישראל כן מימי וגו' עד היום ההוא

"ותהי שמחה" - על אשר קיימו המצוה בתקון רב