קטע:מצודות על נחמיה ו טז

מצודת דוד

"כאשר שמעו" - שנשלם בנין החומה בזמן קצר כזה

"ויראו" - העובדי כוכבים אשר מסביב ראו בעיניהם מהירת הבנין

"ויפלו" - היו פחותים ומושפלים בעיני עצמם למול ישראל

"כי מאת אלהינו וגו'" - לפי המהירות הרב הזה

מצודת ציון

"ויפלו" - ענינו שפלות וגרעון כמו נופלים מערלים (יחזקאל ל"ב)