קטע:מצודות על נחמיה ה יח

מצודת דוד

"ליום אחד" - למאכל יום אחד

"ברורות" - נבחרות וטובות

"וצפרים" - מיני עופות

"ובין עשרת ימים" - רצה לומר יום אחד מבין כל עשרת ימים הייתי משקה אותם בכל מיני יין להרבה מאד

"ועם זה" - אף שהיה צרכי מרובה עם כל זה לא בקשתי מן העם לחם הפחה

"כי כבדה" - עבודת מס המלך ובנין החומה היתה כבדה עליהם ולא יכלו לעסוק במלאכתם ולהשתכר די ספוקם ועוד לתת לי לחם הפחה

מצודת ציון

"נעשה" - ענין תקון כמו וימהר לעשות אותו (בראשית י"ח)

"ברורות" - מלשון ברירה ובחירה