קטע:מצודות על נחמיה ה יג

מצודת דוד

"גם חצני נערתי" - מנער הייתי כנף בגדי ואמרתי אז כמו שנערתי כנף בגדי והרי הוא נעור וריק מן האבק שהיה בו כמו כן ינער וגו'

"מביתו" - מאנשי ביתו

"ומיגיעו" - העושר הבא ע"י יגיעה

"וככה יהיה" - רצה לומר כן ישאר עד עולם מנוער ומתרוקן

"ויהללו וגו'" - על שנתן בלבם לעשות כזאת

"כדבר הזה" - החזירו השדות וגו' ועזבו את החובות

מצודת ציון

"חצני" - כן יקרא כנף הבגד וכן והביאו בניך בחוצן (ישעיהו מ"ט)

"נערתי" - ענינו תנועת דבר מה בחזקה להפיל ממנו מה שעליו כמו התנערי מעפר (שם נ"ב)