פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על נחמיה ה ז

מצודת דוד

"וימלך" - לבי יעץ אותי להתחזק בדבר ועשיתי מריבה עם השרים

"משא וגו'" - רצה לומר וכי מהראוי לתת לאחיו העני בהלואה הלא בצדקה ראוי להנתן

"ואתן" - רצה לומר נתתי עליהם קול גדול בעבור יהיה אסיפה גדולה מאשר יבואו לקול הצעקה למען יבושו מרבית העם

מצודת ציון

"וימלך" - ענין עצה כמו מלכי ישפר עליך (דנייאל ד)

"משא" - חוב והלואה כמו משאת מאומה (דברים כ"ד)

"קהלה" - אסיפה והקהל