קטע:מצודות על נחמיה ב ו

מצודת דוד

"והשגל" - המלכה המיוחדת לו למשכב המשגל היתה אז יושבת אצלו

"עד מתי וגו'" - כמה הוא הזמן אשר יהיה המהלך רצה לומר ללכת ולשבת שמה ולשוב הנה ולתוספת ביאור אמר שוב ומתי תשוב

"וייטב" - הוטב שאלתי לפניו ונתן לי רשות ללכת ואני קבעתי לו זמן מתי אשוב

מצודת ציון

"והשגל" - המלכה המיוחדת לו למשכב המשגל