קטע:מצודות על נחום ג טו

מצודת דוד

"התכבדי כארבה" - כפל הדבר במילים שונות לחוזק הענין

"התכבד כילק" - תהיה מטואט במטאטא כילק המכלה כל הירק

"שם וגו'" - רצה לומר אבל לא תועיל בזה כי שם במבצריך תאכלך האש והחרב תכריתך ותאכלך כילק האוכל עשבי השדה ולא ישאיר מה

מצודת ציון

"כילק" - מין ארבה

"התכבד" - ענין טיטוא וגריפה לנקות ובדרז"ל מכבדים את הבית (ברכות נה)וכן כבד מכל כלי חמדה (לעיל ב)