קטע:מצודות על נחום ב א

מצודת דוד

"שלמי נדריך" - מה שנדרת לה' אם יצילך מכף מלך אשור כי הנה נצלת ממנו כי לא יוסיף עוד לעבר בך בליעל הוא זרע סנחריב כי נכרת כל הזרע ואין להם שארית

"חגיי יהודה חגיך" - ר"ל שמחו בחג בשמחת לבב

"הנה על ההרים" - הנה כבר נראה על ההרים ביאת רגלי המבשר המשמיע שלום כי יבשר ויאמר שנפלה אשור ועוד לא יבוא למלחמה על ארץ ישראל