קטע:מצודות על משלי ל כה

מצודת דוד

"ויכינו" - עם כל חולשתם, יתחזקו להכין מאכלם בעת הקיץ, עת מצוא התבואה בשדה, ולהטמין על ימות החורף.

והמה מלמדים דעת את העצלנים להכין די מחסורם בעוד היות לאל ידם.

מצודת ציון

"הנמלים" - שם בריה קטנה.

"עם" - יאמר כן בדרך השאלה, וכן (שופטים יד): "עדת דבורים".