קטע:מצודות על משלי ל יא

מצודת דוד

"דור וגו'" - מוסב למעלה, לומר אפילו הדור פרוץ אשר וגו', ופן תחשוב להלשין ביניהם למען יהיה חרב איש ברעהו ויאבדו בעונם, עם-כל-זה אזהיר לך: אל תלשן!

"לא יברך" - לא יזכירם בלשון ברכה אלא בלשון קללה .