קטע:מצודות על משלי ל י

מצודת דוד

"אל תלשן" - אל תדבר לשון הרע על העבד לפני אדוניו. ודבר בהווה, כי דרך לשון הרע לאמרו לפני מי שהנאמר עליו מוכנע לו וירא מפניו.

"יקללך" - פן העבד יקללך ותהיה לשממה (ואם אף כי לא יקללו ענש יענש, מכל-מקום ממהרין ליפרע ע"י הצועק ומקלל).

מצודת ציון

"תלשן" - מלשון מלשינות ולשון הרע.

"ואשמת" - מלשון שממה, כמו (יואל א): "עדרי הצאן נאשמו".