קטע:מצודות על משלי ל ח

מצודת דוד

"הרחק" - ר"ל תן בלבי לדבר אמת ולמאס בשקר.

"הטריפני" - פרנסני מאכל קצוב די הספוק להחיות הנפש ולא יותר.

מצודת ציון

"שוא ודבר כזב" - היא היא, וכפל הדבר בשמות נרדפים, כמו (דניאל יב): "אדמת עפר".

"ראש" - עניות.

"הטריפני" - ענין מזון, כמו (תהלים קיא): "טרף נתן ליראיו", והוא מושאל מלשון מזון החיה הבא ע"י טרף.

"חוקי" - הקצוב לי, וכמו (בראשית מז): "ואכלו את חוקם".