קטע:מצודות על משלי ל ג

מצודת דוד

"ולא למדתי" - הריני כאלו לא למדתי חכמה.

"ודעת" - ולא האמור בתחלת המקרא משמשת בשתים, כאילו אמר 'ולא דעת קדושים אדע', ר"ל לא הבנתי דעת אמרי קודש במה שאמר הכתוב (דברים יז): "ולא ירבה לו נשים ולא יסור וגו'", כי אין הכוונה לומר כשירבה שמא יסור כאלו היה הדבר תלוי ומסופק, אלא הכוונה היא לומר שבודאי יסור, ואין חכמה נגד תורת משה.