קטע:מצודות על משלי לא כז

מצודת דוד

"צופיה" - מבטת בהליכות אנשי ביתה ומיישרת דרכם בצניעות וביראת ה'.

"ולחם עצלות" - ר"ל לא תשהה באכילתה להתעכב בה זמן הרבה כדרך העצל, אלא תמהר בה וחוזרת למלאכתה.

מצודת ציון

"צופיה" - ענין הבטה כמו צופות רעים וטובים (לעיל טו)


לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"צופיה" - בכל עת מבטת ומעלה על זכרונה הליכות עולם, כי שם ביתה האמיתי הנצחי; לזאת לא תתעצל בשקידת החכמה עודה בארץ.