קטע:מצודות על משלי לא יח

מצודת דוד

"טעמה וגו'" - כאשר יעצה בעצמה כי טוב סחרה למצוא בה ריוח, אז לא יהיה נרה כבוי בלילה, ועוסקת בסחורה אף בלילה.

מצודת ציון

"טעמה" - ענין עצה, כמו (איוב יב כ): "וטעם זקנים יקח".


לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"טעמה" - כאשר תחל לחקור במושכלות ותמצא מוצא הדבר, אז לא תרפה ידיה ולא תשקוט עד תבוא אל התכלית, ולא יעצרנה עומק המושג, כי תתחכם להאיר המאפל, לצרוף וללבן.