מצודות על משלי לא ח

מצודת דוד

"פתח פיך" - אל תשתה היין, ותהיה בדעת מיושבת, ופתח פיך בעבור האילם, רוצה לומר: אם מי יבוא לדין ויהיה כאילם לבלי דעת לסדר טענותיו, אתה פתח פיך בעבורו להסדיר טענותיו.

"אל דין" - גם פתח פיך אל דין כל הבנים הסכלים, המחליפים דבריהם ממה שבלבם בעבור סכלותם, ופתח פיך להיישירם אל הכוונה הנרצה להם, כאשר יאות לעשות לשופט צדק להוציא הדין לאמיתו.

מצודת ציון

"לאלם" - הלמ"ד היא במקום בעבור, וכן (משלי ל): "לאיתיאל".

"חלוף" - מלשון התחלפות ותמורה.