מצודות על משלי לא ד

מצודת דוד

"אל למלכים למואל" - אין דבר זה הגון למלכים אשר המה אל ה' ומשיחיו.

"אל למלכים" - אין הגון למלכים כאלה שתות רב יין, ולרוזנים כאלה אין ראוי שכר; וכפל הדבר במ"ש.

מצודת ציון

"ולרוזנים" - ענין מושלים ושרים.

"אי" - כמו אין, וכן (איוב כב): "ימלט אי נקי".

"שכר" - יין ישן.