מצודות על משלי לא ג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אל תתן" - ר"ל אל תתיש כחך ברוב תשמיש עם הנשים (כי רב התשמיש מחליש כח הזכר ומבריא הנקיבה, וכאילו נותן מכוחו להנקבה).

"ודרכיך" - אל תתן דרכיך למחות ולהשחית דרכי המלכים, ר"ל אל תשנה משפט הראוי אל המלכים להיות זהירים במעשיהם על צד השווי והנכון.

מצודת ציון

"חילך" - כוחך, כמו (תהלים קי ג): "ביום חילך"

"למחות" - מלשון מחיה ומחיקה.

"מלכין" - נו"ן במקום מ"ם, וכן (דניאל יב): "לקץ הימין".