מצודות על משלי לא א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"דברי למואל מלך" - ר"ל אלה דברי המלך אשר הוא אל ה' ומשיחו.

"משא וגו'" - ר"ל בזה יספר את דברי המוסר אשר יסרתו אמו, אשר נחשב בעיניו כמשא דבר ה'. ואמרו רז"ל: כשהתחתן שלמה עם בת פרעה ביום חנוכת בית המקדש, הכניסה לו כמה מיני כלי זמר, והיה נעור כל הלילה, והיה ישן למחרתו עד ד' שעות על היום ,ומפתחות העזרה היו מראשותיו ולא יכלו להקריב התמיד, ונכנסה אמו אצלו והיתה מייסרתו בדברים האלה.

מצודת ציון

"למואל" - המלה ההיא מורכבת משנים: למו אל, ר"ל אל ה', כמו (איוב כט): "וידמו למו עצתי".

"משא" - נבואה.

"יסרתו" - מלשון מוסר.