קטע:מצודות על משלי כ כה

מצודת דוד

"מוקש אדם" - מכשול מוקש עבירה משחית קדושת האדם. ותקנתו, לבקר אחר נדרים ולזבוח לה' לבקש על נפשו.

מצודת ציון

"ילע" - ענין השחתה ובלבול, כמו (איוב ו): "על כן דברי לעו".

"לבקר" - ענין דרישה וחפוש, כמו (ויקרא יג): "לא יבקר".