מצודות על משלי כ כד

מצודת דוד

"מה'" - מדרכי כף רגלי האדם הוא מה', אבל האדם עצמו מה יבין דרכו? ר"ל, לא ידע כלל, כמו (שמות יז): "ונחנו מה".

מצודת ציון

"מצעדי" - מדרך הרגל, כמו (שמואל ב ו): "ויהי כי צעדו".