מצודות על משלי כ טז

מצודת דוד

"לקח בגדו" - לקח למשכון את בגד הערב, ולא תאשם בזה, כי מעצמו נעשה ערב בעבור הזר, והכניע עצמו בזה.

"ובעד נכריה" - כפל הדבר לומר בין ערב עבור איש בין בעבור אשה עניה סוערה.

מצודת ציון

"חבלהו" - ענין משכון, כמו (שמות כב): "אם חבל תחבל".